close Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies perquè puguem millorar la seva experiència en els nostres llocs. Conèixer termes, LOPD / RGPD i coockies

Política de privacitat


1. AVIS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present avís i informació legals (d'ara endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del servei del web d'Internet: Domini Pulltaps.es (en endavant, el "Web") que Pulltap s, SL, posa a disposició de els usuaris d'Internet.

 

Pulltap s, S.L., amb domicili social al carrer C / Fransesc Eiximenis, 10, 08205, Sabadell (Barcelona), amb CIF nombre B60716669E. La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Pulltap s, SL en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquell pot patir modificacions.

 

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

 

Així mateix, la utilització del Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per Pulltap s, S.L. que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

 

2. OBJECTE.

A través del web, Pulltap s, S.L. facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per Pulltap s, S.L. o per tercers.

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

3.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització de la web.

La prestació dels Serveis, per part de Pulltap s, S.L., té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant l'anterior, alguns dels Serveis subministrats per Pulltap s, S.L. o per tercers a través del web estan subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

 

3.2. Registre d'Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Pulltap s, S.L. condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que el regulin.

 

3.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels Serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a Pulltap s, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Pulltap s, S.L. o a tercerospor la informació que faciliti.

 

3.4. Menors d'edat.

Per fer ús dels Serveis els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

 

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als que accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d' especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

3.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web i dels Serveis.


L'Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar oimpedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Pulltap s, SL, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments,programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(A) de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o l'ordre públic;

(E) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(F) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(G) sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(H) es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(I) violi els secrets empresarials de tercers;

(J) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(K) de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Pulltap s, S.L. o de tercers;

(L) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(M) constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(N) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Pulltap s, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;

(O) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

(P) contingui etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Pulltap s, S.L.

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels Continguts.

De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones , tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:

 

(A) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

 

(B) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Pulltap s, S.L. o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts.

 

3.7. Ús dels Serveis oferts a la web de conformitat amb la Política Anti-Spamming de Pulltap s, S.L.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:

 

(I) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;

 

(Ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

 

(Iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

 

(Iv) utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors;

 

(V) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució. Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar a Pulltap s, S.L. remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: comercial@pulltaps.com

3.8. Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines de la web i als Serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (en endavant, el "Hiperenllaç") hauran de complir les condicions següents:

 

(A) l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

 

(B) no es crearà un frame sobre les pàgines web del Web;

 

(C) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Pulltap s, S.L. , Els seus directius, els seus empleats, les pàgines web de la Web i els Serveis subministrats;

 

(D) no es declararà ni es donarà a entendre que Pulltap s, S.L. ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;

 

(E) excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Pulltap s, SL; i

 

(F) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Pulltap s, S.L. i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Pulltap s, S.L. dels seus continguts o serveis.

 

4. NO LLICÈNCIA.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de Pulltap s, S.L. o de tercers, sense que pugui entendre que l'ús o accés la Web i / o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius.

 

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Pulltap s, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web i dels Serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT.

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Web i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat.

Pulltap s, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, Pulltap s, S.L. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels Serveis. Pulltap s, S.L. tampoc garanteix la utilitat de la Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la web o aquelles des de les quals es presten els Serveis.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FIABILITAT DEL WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, A LES ERRADES EN L'ACCÉS A les DIFERENTS PÀGINES WEB DEL WEB OA AQUELLES DES LES QUE DONEN ELS SERVEIS.

 

5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització del web i dels Serveis.

Pulltap s, S.L. no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan de la Web i dels Serveis.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DEL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L'ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA Web I DELS SERVEIS.

 

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

5.2.1. Qualitat.

Pulltap s, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Pulltap s, S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

Pulltap s, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR, ENCARA NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

 

(A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;

 

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURA QUE PERTANYEN A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;

 

(C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;

 

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;

 

(I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES CONTINGUTS;

 

(F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS O AMB MOTIU DE L'ACCÉS ALS CONTINGUTS;

 

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D'UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O Als QUALS ACCEDIU A TRAVÉS DEL WEB O DELS SERVEIS .

 

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

Pulltap s, S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

 

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del web

5.3.1. Qualitat.

Pulltap s, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS LESIUS ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

Pulltap s, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MANERA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE PUGUIN DEURE'S A:

 

(A) L'INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L'ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L'HONOR, a la intimitat personal i familiar ia la IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURA QUE PERTANYEN A UN TERCER COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(C) LA REALITZACIÓ D'ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINENÇA I / O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(I) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(F) L'INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB;

 

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.

 

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del web.

La web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (d'ara endavant , "Llocs enllaçats"). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la web té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

 

Els resultats d'eines de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que Pulltap s, S.L. no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d'Internet els continguts puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l'enllaç pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula setena del present Avís legal.

 

Pulltap s, S.L. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

 

Pulltap s, S.L. NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE'S A:

 

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;

 

(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;

 

(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇAT;

 

(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Web, dels Serveis i dels Continguts pels Usuaris.

Pulltap s, S.L. no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, Pulltap s, S.L. no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Pulltap s, S.L. tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

 

Pulltap s, S.L. EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I / O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE ELLS MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE'S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D'UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL WEB.

 

6. Protecció de dades personals.

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a Pulltap s, S.L. certes dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades Personals"). Pulltap s, S.L. tractarà automatitzadament les Dades Personals amb les finalitats, així com sota les condicions definides, en la seva Política de Privacitat publicada en la URL: Domini Pulltaps.es

 

Pulltap s, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que lasmedidas de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Les seves dades seran tractades amb la següents finalitats: - facilitar-li la informació que ens ha sol·licitat; - en el cas que compri un producte o contracti un servei de Pulltap s, perfeccionar, complir i controlar el correcte compliment del contracte, amb el que això comporta, les seves dades seran tractades de la manera segura pel nostre equip de producció de la mateixa manera per l'equip de transport per al seu enviament com pot ser: MRW, ASM, MBE o Correus; - així mateix, en el cas de devolució de productes comprats a través del lloc web Pulltap s, podem comunicar les dades dels usuaris a BANC SABADELL perquè puguin realitzar el reintegrament de la comanda. - en el cas que compri un producte o servei ofert per un Venedor diferent a Pulltap s, Pulltap 's intermediés per posar-li en contacte amb aquest Venedor; - enviar comunicacions promocionals, en el cas que així ho hagués sol·licitat expressament (en el moment del registre, mitjançant la casella corresponent o en l'apartat a aquest efecte dins del web de Pulltap s); - complir amb obligacions legals de Pulltap s.

 

6.1 Comunicacions promocionals

 

• Contingut: Pulltap 's li enviarà comunicacions promocionals relacionades amb qualsevol producte o servei disponible al nostre web (aquests productes o serveis, són productes i serveis de Pulltap' s que s'ofereixen a la nostra web als nostres clients i que pertanyen als sectors d'activitat detallats) i en webs d'empreses col·laboradores de Pulltap s, que actualment inclou els següents sectors d'activitat: Estris de cuina i accessoris.

 

• Mitjans: Pulltap 's li enviarà aquestes comunicacions per qualsevol mitjà (i.e. postal, telefònic, correu electrònic, alerta push o qualsevol altre mitjà electrònic) a través de la plataforma d'e-mail màrqueting de MailChimp i / o els nostres propis dominis de correu electrònic.

 

• Opt-out: En relació a les comunicacions promocionals per mitjans electrònics, et informarem en cadascuna de les mateixes, com donar-se de baixa d'una forma senzilla i sense cap cost (exceptuant el cost que et pugui produir la transmissió de la teva sol·licitud de baixa). Atendrem la seva sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins el termini legal establert. No obstant això, tot i que es doni de baixa de l'enviament de comunicacions publicitàries, seguirem enviant missatges amb altres finalitats (com ara, missatges referents a l'estat de qualsevol compra realitzada en el nostre website).

 

6.2 Dades de tercers

 

Abans que ens faciliti qualsevol dada de tercers, ha d'haver informat i haver obtingut el seu consentiment per a això, d'acord amb aquesta Política de Privacitat. En el cas que utilitzi els nostres serveis per a enviar missatges als seus coneguts, s'ha d'assegurar que ells accepten rebre aquests missatges. No haurà de fer servir aquest servei per dur a terme enviaments massius de correu brossa o violar la privacitat d'algun individu. Pulltap s no pren cap decisió en relació a aquest enviament i només seguirà les seves instruccions. L'enviament serà immediat, pel que no serà possible la posterior correcció de la direcció esmentada. Ha de saber que les mesures de seguretat dels nostres sistemes per a la prestació d'aquest servei són de nivell bàsic. No farem servir o facilitarem les dades revelades per vostè per cap altre propòsit diferent a la transmissió del missatge amb la IPS corresponent i per tant un cop finalitzada aquest enviament sol·licitat per vostè, no guardarem aquestes dades ni cap informació, llevat que així sigui requerit per llei.

 

Categories de dades personals

 

Les dades sol·licitades que li sol·licitem són les necessàries perquè Pulltap 's pot fer finalitats detallades anteriorment, com el seu nom, cognom, adreça, dades de contacte, document d'identificació, dades bancàries (que poden ser considerats dades sensibles en certes jurisdiccions) si compreu un producte a la nostra web.

7. DRETS ARCO

Pot contactar-nos en el nostre domicili social prèviament detallat o en pull@pulltap.com amb el propòsit d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició (sense perjudici del procediment de optout específic per a les comunicacions promocionals amb finalitats publicitàries per mitjans electrònics ).

 

Acceptació de la política de privacitat i canvis

 

Si voluntàriament navega per la nostra web i / o utilitza els nostres serveis, aquesta manifestant el seu consentiment explícit perquè Pulltap 's tracti les seves dades com s'explica en aquesta política de privacitat. Pulltap 's realitzarà canvis en la seva Política de Privacitat de tant en tant. Si aquests canvis afectessin als seus drets l'informarem dels mateixos per email (a l'última adreça que ens va facilitar). En qualsevol cas, la Política de privacitat revisada estarà sempre accessible al web.

 

8. UTILITZACIÓ I ÚS DE COOKIES

Pulltap s, S.L. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Pulltap s, S.L. reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

 

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar la Web, resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Pulltap s, S.L., sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

 

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web poden ser servides per Pulltap s, SL, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Pulltap s, SL (Com per exemple, les cookies que s'empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent "/ Windows / cookies") per conèixer amb més detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

8.1 CONSENTIMENT

En fer ús d'aquest lloc web, consent i està d'acord que allotgem aquestes cookies al seu ordinador o dispositiu, per als fins que aquí expressem.

 

Si decideix no acceptar les nostres cookies, pot continuar utilitzant el nostre lloc web de la forma habitual, encara que és possible que la seva experiència d'usuari es vegi lleugerament perjudicada.

 

8.2 QUIN TIPUS DE COOKIES S'UTILITZEN?

 

Per millorar la seva experiència i el servei, Pulltap s utilitza cookies pròpies i de tercers (altres proveïdors de serveis), que poden classificar-se segons la seva finalitat de la següent manera:

 

Galetes tècniques: s'utilitzen per a permetre la comunicació correcta entre l'equip de l'usuari i la xarxa i intervenen en funcions com identificar la sessió de l'usuari, l'accés a El meu compte, recordar els elements d'una comanda, realitzar el procés de compra i utilitzar elements de seguretat.

 

Galetes de personalització: s'utilitzen per identificar un usuari dins dels llocs web titularitat de Pulltap 'si que pugui accedir amb les seves característiques predefinides, com l'idioma de preferència del web, la configuració regional i altres serveis. Totes aquestes galetes són pròpies.

 

Galetes d'autenticació o identificació d'usuari: s'utilitzen per mantenir l'accés de l'usuari. Es tracta de cookies pròpies.

 

Galetes de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials: són cookies que s'utilitzen per identificar els continguts compartits amb les xarxes socials i altres llocs web. Utilitzem galetes de tercers de Facebook (Facebook, Inc.), Instagram (Instagram Inc.) Google+ (Google, Inc.)

 

Galetes d'Anàlisi: són galetes de tercers (Google Inc.) s'utilitzen per mesurar i analitzar la navegació dels usuaris en el seu conjunt i ens permeten millorar el nostre servei, per exemple, eliminant pàgines que ningú utilitza o corregint errors en determinades pàgines web. L'aplicació que utilitzem per mesurar i analitzar la nostra audiència és Google Analytics.

 

Galetes de publicitat i publicitat comportamental: s'utilitzen per emmagatzemar informació sobre el comportament dels usuaris, que servirà per mostrar-publicitat relacionada amb les seves preferències tant en pulltaps.com com en altres llocs web. Es tracta d'una pràctica segura i transparent. Pulltap s utilitza cookies d'origen (com les galetes de googleadservices.com) i de tercers (com les galetes de DoubleClick) a aquest efecte i utilitza els serveis de Google Adwords (Google Inc.), incloent llistes de remàrqueting). Si vol conèixer més sobre la publicitat comportamental, pot accedir a www.youronlinechoices.com.

8.3 TAULA DE COOKIES

Nom

Origen

Caducitat

Finalidad

Propi o Tercers

cfus

pulltaps.com

2 meses

Serveix per iniciar la sessió de l'usuari quan aquesta ha expirat

Propi

PHPSESSID

Pulltaps.com

En finalitzar la sessió de navegació

Es tracta d'un identificador de propòsit general que s'utilitza per mantenir les variables de sessió d'usuari.

Propi

__utmxx                    

Google            

18 meses

Fem servir cookies de Google AdWords per proveir als usuaris de productes rellevants a través de les seves pròpies recerques a Google.

_utma

Google Analytics

2 años

S'utilitza per calcular els nous i antics estadístiques de visitants. La galeta s'actualitza cada vegada que les dades s'envien a Google Analytics.

Tercers

_utmb

Google Analytics

30 minutos

Determina noves sessions i visites i expira al cap de 30 minuts. La galeta s'actualitza cada vegada que les dades s'envien a Google Analytics.

Tercers

_utmc

Google Analytics

En finalitzar la sessió de navegació

Permetre la interoperabilitat amb la versió anterior del codi de Google Analytics conegut com Urchin.

Tercers

_utmz

Google Analytics

En finalitzar la sessió de navegació

identifica la font de trànsit per al lloc.

Tercers

 

 

 

8.4 TERMINI QUE ROMANEN ACTIVES

Cookies de sessió

 

Són galetes temporals que romanen a l'arxiu de cookies del navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur del teu ordinador. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes galetes, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.

 

Cookies persistents

 

Són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que fas una nova visita. Un web permanent posseeix una data d'expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d'aquesta data. Aquestes galetes les fem servir, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

 

 

 

8.5 CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

Pulltap 's pot modificar en qualsevol moment la seva política de cookies amb l'objectiu de millorar el seu servei, pel que li preguem que consulti de manera periòdica la mateixa, ja que es poden produir canvis.

 

8.6 COM POT CONFIGURAR o deshabilitar SEUS COOKIES?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet. En cas que no permeti la instal·lació de cookies al seu navegador és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis i que la seva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria. En els següents enllaços tens a la seva disposició tota la informació per configurar o desactivar les seves galetes a cada navegador:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Internet Explore

- Safari

- Safari per IOS (iPhone i iPad)

- Chrome per Android

9. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del web, i , en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a Pulltap s, SL en la qual es continguin els següents extrems:

 

(A) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

 

(B) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme a la web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

 

(C) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;

 

(D) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta;

 

(E) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 

10. NOTIFICACIONS.

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, les "Notificacions") per part de l'Usuari a Pulltap s, S.L. es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari d'alguna de les següents formes:

 

1. Enviament per correu postal a la següent adreça carrer C / Fransesc Eiximenis, 10, 08205, Sabadell (Barcelona);

 

2. Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon: 937.209.384

 

(C) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: comercial@pulltaps.com

 

Totes les Notificacions per part de Pulltap s, S.L. a l'Usuari es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:

 

(1) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Pulltap s, S.L .;

 

(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que Pulltap s, S.L. presti a l'Usuari;

 

(3) Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de Pulltap s, S.L.

 

(4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de Pulltap s, S.L. a l'Usuari. En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï Pulltap s, S.L. a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Pulltap s, S.L. tots els canvis relatius a les dades de notificació.

11. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS.

Pulltap s, S.L. podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

 

12. DURADA I ACABAMENT.

La prestació del servei del Web té en principi una durada indefinida. Pulltap s, S.L., tot i això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Web i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, Pulltap s, S.L. advertirà prèviament l'acabament o suspensió de la prestació del servei del Web i dels altres Serveis.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE.

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.